Κάποιες από τις φωτογραφίες στις παρουσιάσεις μας, ελήφθησαν από διάφορους ιστότοπους για αυστηρά εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία πρόθεση να παραβιαστούν τα πνευματικά δικαιώματα.

Some of the photos for our presentations were taken from various websites for strictly educational purposes, with no intention of violating copyright.